Herz Hungária Kft.

Értékesítési és Használati Feltételek – Adatvédelmi Irányelvek 

Minden olyan megrendelésre, amely az interneten keresztül jutott el a Herz Hungária Kft.-hez (székhely: 2225 Üllő; Pesti út 284.. Cg.: 13-09-103157) (továbbiakban: HERZ), a jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak. Az itt megállapított feltételek minden egyéb szerződés részét képezik. Megrendelése leadásával a megrendelő elismeri, hogy elolvasta, megértette és fenntartás nélkül elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket. 

Regisztráció 

  • A honlapunkon való regisztráció során Önnek biztosítania kell, hogy a kötelezően kitöltendő adatok a valóságnak megfeleljenek és hiánytalanok legyenek.
  • Címének vagy egyéb adatainak változásakor, kérjük, késedelem nélkül értesítse erről a HERZ-et úgy, hogy a megfelelő módosításokat elvégzi a személyes adatok oldalán. 

HERZ által alkalmazott SIMPLE bankkártyás fizetés igénybe vétele esetén a fizetés megkezdése előtt az oldalunkon további regisztrációs felület kitöltése válik szükségessé. Kérjük, hogy az esetleges fizetési problémák elkerülése végett ellenőrizze adatai pontosságát. A HERZ nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésekért. 

Jelszó 

  • Amikor weboldalunkon regisztrálja magát, létre kell hoznia egy jelszót. Ezt a jelszót szigorúan bizalmasan kell kezelnie és nem szabad közölnie vagy megosztania senki mással. – Jelszava használatáért és az így leadott megrendelésekért Önt teljes felelősség terheli még akkor is, ha az az Ön tudtán kívül történik. – Amennyiben tudomására jut vagy gyanúja támad, hogy valaki megtudta vagy használta jelszavát, erről haladéktalanul értesítenie kell a HERZ-et. 

1. Általános rendelkezések 

1.1 A jelen rendelkezések kizárólag a Herz Hungária Kft. (a továbbiakban: HERZ) részére átadott megrendelésekre vonatkoznak. 

1.2 A HERZ fenntartja magának a jogot, hogy jelen rendelkezéseket bármikor módosítsa vagy megváltoztassa. 

2. Megrendelések 

2.1 A megrendeléseket a következõ módon lehet feladni: 

– Interneten: látogassa meg a www.herz-filament.com  honlapunkat, válassza ki Magyarországot, majd kattintson a WEBÁRUHÁZ linkre 

Azonnali vásárlással: 

– Herz Hungária Kft.: 2225 Üllő, Pest út 284. (hétköznapokon 08:00-12:00 és 12:30-16:00) 

2.3 A HERZ jogosult a megrendelést visszautasítani, amennyiben a megrendelő korábbi számláit nem rendezte, vagy HERZ megítélése szerint a számlák határidőre történő kiegyenlítése nem biztosított. 

3. Szállítás 

3.1 A HERZ kizárólag az Európai Únió területén vállal kiszállítást. HERZ a megrendelt termékeket Magyarországon a megrendelés kézhezvételét követő 2 (külföldi pontra történő kiszállítás esetén 3-5) munkanapon belül törekszik kiszállítani, azonban HERZ a fenti határidőn belül történő kiszállításért nem vállal felelősséget. A szállítási költség a vevőt terhelik, melynek mértéke a megrendelő formulán kiszámítódik, és a vételárral együtt kerül kiszámlázásra. 

3.2 A vevő köteles gondoskodni az áru szabályszerű átvételéről. Annak érdekében, hogy a csomag a vevőhöz a kért időpontban megérkezzen, javasoljuk a munkahelyi cím megadását. 

3.3 Az árunak a vevő illetve helyettes átvevő részére történő átadásával a termék elvesztésének és sérülésének minden kockázata a vevőre száll át. 

3.4 A HERZ igyekszik a termékeket a megrendelések határidőre történő teljesítése érdekében elégséges mennyiségben raktáron tartani. Ennek ellenére előfordulhat, hogy egyes árukból időlegesen nem tud megrendelést teljesíteni. A HERZ a fenti esetben jogosult arra, hogy a megrendeléseket részszállításokkal elégítse ki vagy a megrendelést későbbi időpontban teljesítse. Amennyiben a teljesítés határidőre történő teljesítése akadályba ütközik, a HERZ munkanapokon és munkaidőben 8 órán belül értesíti a vevőt. Bankkártyás fizetés esetén, amennyiben a HERZ a szállítást a fizetést követő 30 napon belül sem tudja teljesíteni, a vásárlás ellenértékét köteles a vevő számlájára visszautalni. 

3.5 Szállítási költségek (nettó) Magyarországon belül: 

  • 3 Kg alatt 1.653 Ft
  • 10 Kg alatt 1.850 Ft
  • 10 Kg felett 2.100 Ft 

4. Szavatosság, az áru ellenörzése 

4.1 Hiányos vagy elmaradt szállítás esetén a HERZ – a vevő választása szerint -vagy azonos értékű helyettesítő terméket szállít, vagy a vételárat jóváírja, illetve a már teljesített fizetés esetén 8 munkanapon belül visszatéríti. 

4.2 Ha az átvett termék sérült vagy hiányos, akkor ezt a vevő 7 munkanapon belül a számlaszám, a panasz rövid leírásának megadásával és a fuvarlevél másolatának csatolásával jogosult HERZ felé jelezni. HERZ a panaszokat 2 munkanapon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a vevőt értesíti. A fenti határidő elteltét követően reklamációt nem áll módunkban elfogadni. A Vevő az árut az átvétellel egyidejűleg köteles megvizsgálni, és a kiszállított valamint a számlán feltüntetett termékek mennyiségét egyeztetni. Az átvétel során is észlelhető mennyiségi eltérésért a HERZ nem vállal felelősséget. Mennyiségi hiány esetén Vevő és a fuvarozó köteles jegyzőkönyvet felvenni, amelyet mindkét fél aláírásával hitelesít. 

5. Termékek visszaküldése 

5.1 A HERZ az áruk visszaküldését csak téves szállítás vagy a 4. pontnak megfelelően jelzett és jogos reklamáció esetén fogadja el. A termékeket azok eredeti csomagolásában kell visszaküldeni. Az áru szabályszerű visszaadása (visszaküldése) esetén a számlaösszeg a szállítási költségekkel együtt legkésőbb 30 napon belül a vevő számláján jóváírásra kerül. Az áru visszaküldésének költségét a vevőnek kell megelőlegeznie. Jogszerű visszaküldés esetén a költségeket a HERZ utólag megtéríti. 

6. Árak és számlázás 

6.1 A www.herz-filament.com honlapon szereplő árak egyes időszakos akciók miatt nem egyeznek meg a telefonon vagy személyes találkozás során közölt árral. Minden www.herz-filament.com-on történő rendelés esetén a feladásának napján hatályban lévő árak lesznek érvényesek. 

6.2 Az általános forgalmi adót a számlákon külön fel kell tüntetni. 

6.3 A megrendeléshez tartozó számlát a szállítmányhoz csatoljuk. 

7. Fizetés 

7.1 A vevő internetes rendelésleadás esetén a számla ellenértékét bankkártyával is jogosult kiegyenlíteni internetes vásárlás keretében a HERZ által alkalmazott SIMPLE terminál igénybevételével. Az internetes bankkártya elfogadási szolgáltatás (SIMPLE szolgáltatás) igénybevételének részletes feltételeit a 8. pont tartalmazza. 

7.2 A számla teljes kiegyenlítéséig valamennyi áru a HERZ tulajdonában marad. 

8. SIMPLE szolgáltatás igénybevételének feltételei 

8.1 A SIMPLE szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető. 

8.2 Elfogadható bankkártya típusok: VISA, MAESTRO és MASTERCARD 

8.3 A bankkártyás fizetés során a megrendelt termékek ellenértékének elszámolása a kártyabirtokos terhére forintban történik függetlenül attól, hogy a vételár más devizanemben is feltüntetésre került-e. Forinttól eltérő devizaszámláról történő fizetés esetén a bankkártyát kibocsátó bank által közzétett árfolyamon átkonvertált összeggel terheli meg a kártyabirtokos vevő számláját. 

8.4 A SIMPLE rendszeren keresztül történő fizetés esetén a vevő bankkártyájának megterhelése csak azután jön létre, miután a vevő a fizetési szándékát az internetes felületen megerősíti. 

8.5 A vevő a megrendelt termékek vételárát a SIMPLE szolgáltatás igénybevétele során elektronikus úton, bankkártyával a megrendelés nyugtázásakor teljesíti. 

8.6 Amennyiben a megrendelt termékek vételárát a vevő bármely okból – így különösen a bankszámlájára vonatkozó fizetési limit túllépése miatt zárolás, pénzhiány, stb. miatt – nem tudja megfizetni, a megrendelt szolgáltatás automatikusan törlődik a rendszerből. 

8.7 A vevő hibás, téves adatbeviteléből, megrendelésének elírásából származó károkért a HERZ felelősséget nem vállal, azonban a bejelentett reklamációt kivizsgálja és lehetőségeihez mérten kezeli. Vevő a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét ebben az esetben nem jogosult visszakövetelni. 

8.8 Internetes fizetés esetén a fogyasztó a szerződéstől 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. 

8.9 Amennyiben a vevő a megrendelt termék vételárát meghaladó összeg kifizetését kezdeményezte, köteles azt írásban jelezni a HERZ felé a herz@herz-hungaria.hu e-mail címen. Az írásbeli bejelentésnek tartalmaznia kell a túlfizetés összegét, idejét és a tranzakció számát. HERZ a túlfizetés tényét a bejelentést követő 3 munkanapon belül kivizsgálja, és amennyiben azt jogosnak ítéli, úgy kezdeményezi a túlfizetett összeg vevő bankszámláján történő jóváírását. HERZ a vizsgálat eredményéről a vevőt a tranzakció során megadott e-mail címen tájékoztatja. 

Amennyiben a vevő a megrendelt termék vételáránál kisebb összeg kifizetését kezdeményezte, a HERZ írásban (a tranzakció során megadott e-mail címen) értesíti a vevőt az észlelt különbözetről, a vételárhátralék nagyságáról, és a hiányzó összeg kiegyenlítésének lehetséges módjáról. Amennyiben a vételár hátralék kiegyenlítése 3 napon belül nem történik meg a vevő részéről, úgy HERZ jogosult a megrendelés teljesítését megtagadni és köteles a már megfizetett összeget a bankköltségek levonása után 30 napon belül a vevő számláján jóváírni. 

8.10 A vevő a SIMPLE szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a +36 (06) 29 522 400-as telefonszámon, illetve a herz@herz-hungaria.hu e-mail címen tudja bejelenteni. A HERZ a bejelentéseket, panaszokat minden esetben 3 munkanapon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatja a vevőt. A HERZ a bejelentésekről és panaszokról nyilvántartást vezet. A HERZ a vevő által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult, felelősségi körébe tartozó hibák kijavításáról haladéktalanul intézkedik. 

9. A gép és a szolgáltatások eladás utáni jótállása 

9.1 A HERZ gép jótállására a gyártó ill. forgalmazó által a géphez mellékelt jótállási jegyben foglalt rendelkezések az irányadók, és a jótállást a megjelölt gyártó ill. forgalmazó nyújtja. A törvényben előírt jótállási és szavatossági rendelkezésektől a fogyasztó hátrányára eltérni nem lehet. 

9.2 A HERZ munkatársai a géppel kapcsolatos valamennyi kérdésben szívesen adnak tájékoztatást a vevőknek. 

10. Adatvédelem 

Társaságunk, a HERZ Hungária Kft. (székhely: 2225 Üllő, Pesti út 284.; adószám: 10989823-2-13) a 2018. május 25-én életbelépő GDPR rendelet által támasztott követelményeknek megfelelően az alábbiakban tájékoztatja Önöket a Társaságunk által kezelt Önök alkalmazásában lévő természetes személyek adatainak kezeléséről. 

Az adatok kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik. 

  • Adatkezelő: Herz Hungária Kft. 
  • Adatkezelés célja: Szerződés(ek) teljesítése, üzleti kapcsolattartás 
  • Adatkezelés joga: Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szándék. 
  • Személyes adatok tárolásának időtartalma:     szerződés megszűnését követő 5 év. 

A személyes adatok átadásra kerülhetnek futárszolgálatnak, hatóságnak, illetve szállítás céljából a Magyar Postának. 

10.1 Tájékoztatás az érintett jogairól

Érintett(ek)nek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Érintett(ek)re vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, továbbá tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Joga van a mindenkori felügyeleti hatósághoz fordulni. 

10.2 A HERZ az internetes rendelésfelvétel és fizetés során birtokába jutott adatokat kizárólag a kártyabirtokos vevő által jóváhagyott tranzakció végrehajtása céljából használja fel. A vevő jelszavának harmadik személy általi jogosulatlan felhasználásából eredő károkért a HERZ felelősséget nem vállal. A bankkártyás fizetés a SIMPLE   szerverén történik, a HERZ a tranzakció végrehajtásához szükséges banki adatokkal nem kerül kapcsolatba, azokat nem tárolja, ezért az esetlegesen jogosulatlan felhasználásból eredő károkért felelősséget nem vállal. 

11. Hatályos jog 

A jelen rendelkezésekre a magyar jog az irányadó. Felek jelen jogviszonyból származó esetleges vitáik esetére – értékhatártól függetlenül – kikötik a Pest megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.