Herz Hungária Kft.

Webáruházas értékesítési feltételek

Minden olyan megrendelésre, amely a webáruházon keresztül jutott el a Herz Hungária Kft.-hez (székhely: 2225 Üllő, Pesti út 284. Cg.: 13-09-103157) (továbbiakban: HERZ), a jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak. Az itt megállapított feltételek minden egyéb szerződés részét képezik. Megrendelése leadásával a megrendelő elismeri, hogy elolvasta, megértette és fenntartás nélkül elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket. 

Regisztráció 

 • A honlapunkon való regisztráció során Önnek biztosítania kell, hogy a kötelezően kitöltendő adatok a valóságnak megfeleljenek és hiánytalanok legyenek.
 • Címének vagy egyéb adatainak változásakor, kérjük, késedelem nélkül a megfelelő módosításokat végezze el a személyes adatok oldalán. 

HERZ által alkalmazott SIMPLE bankkártyás fizetés igénybe vétele esetén a fizetés megkezdése előtt az oldalunkon további regisztrációs felület kitöltése válik szükségessé. Kérjük, hogy az esetleges fizetési problémák elkerülése végett ellenőrizze adatai pontosságát. HERZ nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésekért. 

Jelszó 

 • Amikor weboldalunkon regisztrálja magát, létre kell hoznia egy jelszót. Ezt a jelszót szigorúan bizalmasan kell kezelnie és nem szabad közölnie vagy megosztania senki mással. – Jelszava használatáért és az így leadott megrendelésekért Önt teljes felelősség terheli még akkor is, ha az az Ön tudtán kívül történik. – Amennyiben tudomására jut vagy gyanúja támad, hogy valaki megtudta vagy használta jelszavát, erről haladéktalanul értesítenie kell HERZ-et. 
 1. Általános rendelkezések

1.1 A jelen rendelkezések kizárólag a Herz Hungária Kft. (a továbbiakban: HERZ) részére átadott megrendelésekre vonatkoznak. 

1.2 HERZ fenntartja magának a jogot, hogy jelen rendelkezéseket bármikor módosítsa vagy megváltoztassa. 

 1. Megrendelések

2.1 A megrendeléseket a következő módon lehet feladni: 

– Interneten: látogassa meg a www.herz-hungaria.hu honlapunkat, és kattintson a WEBÁRUHÁZ menüpontra. 

Azonnali vásárlással: 

– Herz Hungária Kft.: 2225 Üllő, Pest út 284. (hétköznapokon 08:00-12:00 és 12:30-16:00) 

2.3 A HERZ jogosult a megrendelést visszautasítani, amennyiben a megrendelő korábbi számláit nem rendezte, vagy HERZ megítélése szerint a számlák határidőre történő kiegyenlítése nem biztosított. 

 1. Szállítás

3.1 A HERZ kizárólag az Európai Unió területén vállal kiszállítást. HERZ a megrendelt termékeket Magyarországon a megrendelés kézhezvételét követő 2 (külföldi pontra történő kiszállítás esetén 3-5) munkanapon belül törekszik kiszállítani, azonban HERZ a fenti határidőn belül történő kiszállításért nem vállal felelősséget. A szállítási költség a vevőt terheli, melynek mértéke a megrendelő formulán kiszámítódik, és a vételárral együtt kerül kiszámlázásra. 

3.2 A vevő köteles gondoskodni az áru szabályszerű átvételéről. Annak érdekében, hogy a csomag a vevőhöz a kért időpontban megérkezzen, javasoljuk akár a munkahelyi cím megadását is. 

3.3 Az árunak a vevő illetve helyettes átvevő részére történő átadásával a termék elvesztésének és sérülésének minden kockázata a vevőre száll át. 

3.4 HERZ igyekszik a termékeket a megrendelések határidőre történő teljesítése érdekében elégséges mennyiségben raktáron tartani. Ennek ellenére előfordulhat, hogy egyes árukból időlegesen nem tud megrendelést teljesíteni. HERZ a fenti esetben jogosult arra, hogy a megrendeléseket részszállításokkal elégítse ki vagy a megrendelést későbbi időpontban teljesítse. Amennyiben a teljesítés határidőre történő teljesítése akadályba ütközik, HERZ munkanapokon és munkaidőben 8 órán belül értesíti a vevőt. Bankkártyás fizetés esetén, amennyiben HERZ a szállítást a fizetést követő 30 napon belül sem tudja teljesíteni, a vásárlás ellenértékét köteles a vevő számlájára visszautalni. 

3.5 Szállítási költségek (nettó) Magyarországon belül: 

 • 5 Kg alatt 3.200 Ft
 • 10 Kg alatt 3.500 Ft
 • 10 Kg felett ingyenes 
 1. Szavatosság, az áru ellenőrzése

4.1 Hiányos vagy elmaradt szállítás esetén HERZ – a vevő választása szerint – vagy azonos értékű helyettesítő terméket szállít, vagy a vételárat jóváírja, illetve a már teljesített fizetés esetén 8 munkanapon belül visszatéríti. 

4.2 Ha az átvett termék sérült vagy hiányos, akkor ezt a vevő 7 munkanapon belül a számlaszám, a panasz rövid leírásának megadásával és a fuvarlevél másolatának csatolásával jogosult HERZ felé jelezni. HERZ a panaszokat 2 munkanapon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a vevőt értesíti. A fenti határidő elteltét követően reklamációt nem áll módunkban elfogadni. A Vevő az árut az átvétellel egyidejűleg köteles megvizsgálni, és a kiszállított, valamint a számlán feltüntetett termékek mennyiségét egyeztetni. Az átvétel során észlelhető mennyiségi eltérésért HERZ nem vállal felelősséget. Mennyiségi hiány esetén Vevő és a fuvarozó köteles jegyzőkönyvet felvenni, amelyet mindkét fél aláírásával hitelesít. 

 1. Termékek visszaküldése

5.1 HERZ az áruk visszaküldését csak téves szállítás vagy a 4. pontnak megfelelően jelzett és jogos reklamáció esetén fogadja el. A termékeket azok eredeti csomagolásában kell visszaküldeni. Az áru szabályszerű visszaadása (visszaküldése) esetén a számlaösszeg a szállítási költségekkel együtt legkésőbb 30 napon belül a vevő számláján jóváírásra kerül. Az áru visszaküldésének költségét a vevőnek kell megelőlegeznie. Jogszerű visszaküldés esetén a költségeket HERZ utólag megtéríti. 

 1. Árak és számlázás

6.1 A www.herz-hungaria.hu honlapon szereplő árak egyes időszakos akciók miatt nem egyeznek meg a telefonon vagy személyes találkozás során közölt árral. Minden www.herz-hungaria.hu oldalon történő rendelés esetén a feladásának napján hatályban lévő árak lesznek érvényesek. 

6.2 Az általános forgalmi adót a számlákon külön fel kell tüntetni. 

6.3 A megrendeléshez tartozó számlát a szállítmányhoz csatoljuk. 

 1. Fizetés

7.1 A vevő internetes rendelésleadás esetén a számla ellenértékét bankkártyával is jogosult kiegyenlíteni internetes vásárlás keretében HERZ által alkalmazott SIMPLE terminál igénybevételével. Az internetes bankkártya elfogadási szolgáltatás (SIMPLE szolgáltatás) igénybevételének részletes feltételeit a 8. pont tartalmazza. 

7.2 A számla teljes kiegyenlítéséig valamennyi áru HERZ tulajdonában marad. 

 1. SIMPLE szolgáltatás igénybevételének feltételei

8.1 A SIMPLE szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető. 

8.2 Elfogadható bankkártya típusok: VISA, MAESTRO és MASTERCARD 

8.3 A bankkártyás fizetés során a megrendelt termékek ellenértékének elszámolása a kártyabirtokos terhére forintban történik függetlenül attól, hogy a vételár más devizanemben is feltüntetésre került-e. Forinttól eltérő devizaszámláról történő fizetés esetén a bankkártyát kibocsátó bank által közzétett árfolyamon átkonvertált összeggel terheli meg a kártyabirtokos vevő számláját. 

8.4 A SIMPLE rendszeren keresztül történő fizetés esetén a vevő bankkártyájának megterhelése csak azután jön létre, miután a vevő a fizetési szándékát az internetes felületen megerősíti. 

8.5 A vevő a megrendelt termékek vételárát a SIMPLE szolgáltatás igénybevétele során elektronikus úton, bankkártyával a megrendelés nyugtázásakor teljesíti. 

8.6 Amennyiben a megrendelt termékek vételárát a vevő bármely okból – így különösen a bankszámlájára vonatkozó fizetési limit túllépése miatt zárolás, pénzhiány, stb. miatt – nem tudja megfizetni, a megrendelt szolgáltatás automatikusan törlődik a rendszerből. 

8.7 A vevő hibás, téves adatbeviteléből, megrendelésének elírásából származó károkért HERZ felelősséget nem vállal, azonban a bejelentett reklamációt kivizsgálja és lehetőségeihez mérten kezeli. Vevő a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét ebben az esetben nem jogosult visszakövetelni. 

8.8 Internetes fizetés esetén a fogyasztó a szerződéstől 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. 

8.9 Amennyiben a vevő a megrendelt termék vételárát meghaladó összeg kifizetését kezdeményezte, köteles azt írásban jelezni HERZ felé a herz@herz-hungaria.hu e-mail címen. Az írásbeli bejelentésnek tartalmaznia kell a túlfizetés összegét, idejét és a tranzakció számát. HERZ a túlfizetés tényét a bejelentést követő 3 munkanapon belül kivizsgálja, és amennyiben azt jogosnak ítéli, úgy kezdeményezi a túlfizetett összeg vevő bankszámláján történő jóváírását. HERZ a vizsgálat eredményéről a vevőt a tranzakció során megadott e-mail címen tájékoztatja. 

Amennyiben a vevő a megrendelt termék vételáránál kisebb összeg kifizetését kezdeményezte, HERZ írásban (a tranzakció során megadott e-mail címen) értesíti a vevőt az észlelt különbözetről, a vételárhátralék nagyságáról, és a hiányzó összeg kiegyenlítésének lehetséges módjáról. Amennyiben a vételár hátralék kiegyenlítése 3 napon belül nem történik meg a vevő részéről, úgy HERZ jogosult a megrendelés teljesítését megtagadni és köteles a már megfizetett összeget a bankköltségek levonása után 30 napon belül a vevő számláján jóváírni. 

8.10 A vevő a SIMPLE szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a +36 (06) 29 522 400-as telefonszámon, illetve a herz@herz-hungaria.hu e-mail címen tudja bejelenteni. HERZ a bejelentéseket, panaszokat minden esetben 3 munkanapon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatja a vevőt. HERZ a bejelentésekről és panaszokról nyilvántartást vezet. HERZ a vevő által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult, felelősségi körébe tartozó hibák kijavításáról haladéktalanul intézkedik. 

 1. A gép és a szolgáltatások eladás utáni jótállása

9.1 HERZ gépek jótállására a gyártó ill. forgalmazó rendelkezései az irányadók, és a jótállást a megjelölt gyártó ill. forgalmazó nyújtja. A törvényben előírt jótállási és szavatossági rendelkezésektől a fogyasztó hátrányára eltérni nem lehet. 

9.2 HERZ munkatársai a gépekkel kapcsolatos valamennyi kérdésben szívesen adnak tájékoztatást a vevőknek. 

 1. Adatvédelem

Társaságunk, a HERZ Hungária Kft. (székhely: 2225 Üllő, Pesti út 284. Adószám: 10989823-2-13) a 2018. május 25-én életbelépő GDPR rendelet által támasztott követelményeknek megfelelően az alábbiakban tájékoztatja Önöket a Társaságunk által kezelt Önök alkalmazásában lévő természetes személyek adatainak kezeléséről: 

Az adatok kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik. 

 • Adatkezelő: Herz Hungária Kft. 
 • Adatkezelés célja: Szerződés(ek) teljesítése, üzleti kapcsolattartás 
 • Adatkezelés joga: Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szándék. 
 • Személyes adatok tárolásának időtartalma: a szerződés megszűnését követő 5 év. 

A személyes adatok átadásra kerülhetnek futárszolgálatnak, hatóságnak, illetve szállítás céljából a Magyar Postának. 

10.1 Tájékoztatás az érintett jogairól

Érintett(ek)nek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Érintett(ek)re vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, továbbá tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Joga van a mindenkori felügyeleti hatósághoz fordulni. 

10.2 HERZ az internetes rendelésfelvétel és fizetés során birtokába jutott adatokat kizárólag a kártyabirtokos vevő által jóváhagyott tranzakció végrehajtása céljából használja fel. A vevő jelszavának harmadik személy általi jogosulatlan felhasználásából eredő károkért HERZ felelősséget nem vállal. A bankkártyás fizetés a SIMPLE szerverén történik, HERZ a tranzakció végrehajtásához szükséges banki adatokkal nem kerül kapcsolatba, azokat nem tárolja, ezért az esetlegesen jogosulatlan felhasználásból eredő károkért felelősséget nem vállal. 

 1. Hatályos jog

Jelen rendelkezésekre a magyar jog az irányadó. Felek jelen jogviszonyból származó esetleges vitáik esetére – értékhatártól függetlenül – kikötik a Pest megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

Érvényességi kör

A következő feltételek minden általunk kiadott ajánlatra, általunk történő eladásra és szállításra vonatkoznak. Ettől eltérő megállapodás egyes esetekben létrejöhet a HERZ Kft. írásbeli engedélyével.

A Megbízó (továbbiakban: MB) ezen általános eladási, szállítási és fizetési feltételeinknek (továbbiakban: ÁSZF) ellentmondó üzletkötési feltételei teljes mértékben kizártak..

Szerződés alapjai/ajánlatok

A HERZ Kft. általi eladások és/vagy szállítások alapját a MB által adott megbízás és a MB által rendelkezésre bocsátott írásos dokumentumok és információk képezik. A HERZ Kft. nem köteles vizsgálni a MB által rendelkezésre bocsátott dokumentumok és információk érthetőségét, hiányosságait, valamint az adott vásárlási célra történő alkalmasságát.

A kiadott árajánlat kötelezettség nélküli. Árlistában, prospektusokban és egyéb, bármilyen formájú nyomtatott anyagban vagy nyilvános közleményben megadott, a termékekre vonatkozó adatok csak körülbelüli leírást adnak és csak átlagértékekről szóló kötelezettség nélküli adatokat mutatnak.

A HERZ Kft-nek adott megbízás csak akkor lép kötelező hatállyal életbe, ha azt a HERZ Kft. írásban visszaigazolta vagy a kért árut leszállította. A visszaigazolás hiánya nem jelenti automatikusan a megbízás elfogadását. A MB köteles haladéktalanul a visszaigazolást ellenőrizni. Amennyiben eltérés van a megrendelés és a visszaigazolás között és azt a vevő a következő munkanapon déli 12 óráig nem jelzi, úgy engedélyt ad a visszaigazolt áru leszállítására.

A HERZ Kft. által készített javítási árajánlat MB számára költségekkel jár (pl. átvizsgálási díj), de a javítás megrendelése nem kötelező.

A HERZ Kft. munkatársa vagy képviselője nincs felhatalmazva semmilyen ígérettételre.

Árak

Az eladási árak a HERZ Kft. telephelyén történő árukiadásra vonatkoznak. Szállítás esetén az ár nem tartalmazza a csomagolási, szállítási és biztosítási díjakat.

A HERZ Kft. által megadott árak kötelezettség nélküliek. A HERZ Kft. a megrendelés visszaigazolása után is jogosult MB részére áremelést leszámlázni jelentős anyag-, alapanyag áremelés miatt, személyi költségek megemelkedésekor (ha azokat kényszerítő törvényi vagy kollektív szerződési határozat indokolja) árfolyamváltozás, járulék-, üzemeltetési költség és beszállítói áremelés, valamint a szállítási költség megemelkedése esetén. Azokat a költségeket, melyek a megbízás utólagos változtatása miatt keletkeznek, a MB fizeti. A megbízás utólagos változása miatt keletkezett költségeket MB fizeti.

Fizetési feltételek

Az általunk eladott áruk és szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítési módja mindig kölcsönös megegyezés alapját képezi, amely az érvényes szállítási szerződésben kerül rögzítésre. Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatként a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese kerül felszámolásra.

A fizetés bármilyen vevői követelés miatti visszatartása – amennyiben az áruról a számla már kiállításra került – általunk nem elfogadott. Ugyanígy nem tudjuk figyelembe venni a felszámolás, stb. miatti késedelmes fizetést, illetve fizetésmegtagadást.

Amennyiben tudomást szerzünk arról, hogy a MB-nak gazdasági-, fizetési nehézségei vannak, vagy korábbi szállításainkat pontatlanul egyenlítette ki, akkor azonnali készpénzfizetést kérünk a még nem teljesített rendelésekre is. Ez esetben fenntartjuk a jogot arra is, hogy a szállítási szerződéstől elálljunk.

Számlánk kiegyenlítése minden esetben a MB felelőssége akkor is, ha a MB nem azonos az áru átvevőjével, és a számla az áru átvevőjének címére lett megküldve. Eltérő számlázási és szállítási cím vagy átvevő esetén az árut csak cégszerűen kiállított meghatalmazás ellenében szolgáltatjuk ki az átvevőnek a MB felelősségére.

Amennyiben vevő 15 napos fizetési késedelembe esik, minden további határidő biztosítása nélkül a Herz cég jogosult elállni a szerződéstől, és ezen esetben kérheti a hátralékos összeg 8 napon belüli egyösszegben történő megfizetését, vagy az áru 8 napon belül történő visszaszolgáltatását. Fenti esetben, az addig teljesített összegből felek a teljes vételár 10%-t foglalónak (a foglaló jogi jellegével), bánatpénznek tekintik. Ezen összeg a további károk érvényesítését nem zárja ki.

Szállítási határidő

A megjelölt szállítási határidő csak körülbelüli adat, de a HERZ Kft. igyekszik betartani. A szállítási határidő betartásának egyik feltétele, hogy a MB minden szerződésbeli kötelezettségét teljesítette. Amennyiben MB a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat és információkat késedelmesen közli, az a szállítási határidő csúszását eredményezi. 

A HERZ Kft-től kívülálló okok is hosszabbíthatják a szállítási határidőt, amiért felelősséget nem vállalunk. Pl. Termelési- és szállítási akadályoztatás, üzemzavar, sztrájk, munkaidő kiesés, hatósági beavatkozás, stb.

Amennyiben a szállítási késedelemért a HERZ Kft. felelős, abban az esetben MB -kizárólag az érintett árura vonatkozóan- kérheti a szállítás teljesítését vagy elállhat a szerződéstől, ha az írásba foglalt legalább 6 hetes póthatáridő egyértelműen a HERZ  Kft. hibájából nem teljesül. Egyéb igény kizárt. A visszalépés folyamatos szállítási szerződésnél is csak az adott egyedi esetre vonatkozik. Egyedi igényre készült termék esetén a póthatáridő minden esetben szintén egyedileg kerül meghatározásra.

A HERZ Kft. jogosult részszállításra.

A fuvarparitást a HERZ KFt. határozza meg.  Minden szállítás paritása „EXW” (Incoterms szerint), a költségek és a biztosítás a MB-t terhelik. A biztosítás akkor is a MB feladata, ha házhozszállítás történik. A HERZ Kft. jogosult (megbízói szerződés nélkül is), de nem köteles MB költségére a szállítmányt biztosítani. A HERZ Kft-hez érkező visszárura vonatkozó költségek és a biztosítás is a MB-t terhelik.

Azok a megrendelt áruk, melyeknél MB telephelyünkről történő saját elszállítást kér, a megrendelés időpontjától a HERZ Kft. raktárában, vagy a HERZ Kft. által választott 3. személynél MB költségére és felelősségére raktározódnak. Az elszállítás késlekedése esetén előzetes értesítés után a HERZ Kft. jogosult az árut értékesíteni vagy 3. személyre átruházni.

Az áru feladása mindenkor a vevő kérésére és felelősségére történik. Fenntartjuk a jogot, hogy a szállítmányt biztosítsuk a megrendelő költségére, függetlenül a vevői megrendeléstől. Az áru átvételekor észlelt bármilyen károsodásról a szállítmányozóval közösen írásban felvett kárjegyzőkönyvet részünkre haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben MB nem ír elő szállítmányozót, úgy a velünk szerződésben levő szállítmányozót bízzuk meg.

Jogosultság és tulajdonjog fenntartása

Minden dokumentáció, mint pl. rajzok, tervek és minták a HERZ Kft. tulajdonát képezik. A HERZ Kft. beleegyezése nélkül ezeket nem lehet átdolgozni, sokszorosítani, illetve 3. személy részére hozzáférhetővé tenni és továbbadni, valamint azokat kérésre vissza kell szolgáltatni.

A leszállított áru az értékének teljes kiegyenlítéséig a HERZ Kft. tulajdonát képezi és szabadon rendelkezik vele. A leszállított áru használatbavétele, feldolgozása, továbbértékesítése, biztosítéknak vagy zálognak való átadása csak akkor történhet meg, ha annak teljes vételárát MB kiegyenlítette. Késedelmes fizetés esetén a HERZ Kft. jogosult az árut visszakövetelni és a MB köteles az árut felszólításra visszaadni. A HERZ Kft. által kezdeményezett lefoglalás végrehajtása nem számít a tulajdonjogról való lemondásnak. Az áru visszavétele nem jelenti a szerződéstől való visszalépést. A HERZ Kft. a visszavett árut eladja és az árbevételt a visszavétellel és az értékesítéssel összekapcsolható költségek levonása után a MB részére jóváírja.

Ameddig a MB az áru teljes vételárát nem egyenlítette ki, addig a MB 3. személynek történő eladásból származó összes igénye a HERZ Kft-t, mint tulajdonost illeti meg.

Harmadik személy bevonása esetén (beleértve lefoglalást, zálogosítást vagy más hasonlót is) a MB köteles jelezni feléjük a HERZ Kft. tulajdonjogát és egyben köteles a HERZ céget is azonnal írásban értesíteni.

MB köteles kártalanítani a HERZ Kft-t minden, a harmadik személy bevonásából származó költsége miatt, továbbá a HERZ  Kft. egyetértésével saját költségére az összes olyan felmerülő jogi és bírósági intézkedést foganatosítani, melyek a HERZ Kft. jogait biztosítják.

Amennyiben a MB kötelezettségeivel késedelembe kerül vagy a Herz Kft. érdekeit veszélyeztető körülmény lép fel, úgy a HERZ Kft. jogosult – megelőző értesítés után – a szerződéstől való visszalépésre és a ki nem fizetett áru visszahozatalára.

Ellenőrzési- és közreműködési kötelezettség

MB köteles a rész- vagy teljes szállítást a beérkezéskor haladéktalanul ellenőrizni és az esetleges hiányt pontosan megjelölve a HERZ Kft. részére írásban jelezni.  MB ezen felül köteles a később felmerülő hiányosságokról is a HERZ Kft-t írásban informálni, valamint a hiányosságok megállapításában és kiküszöbölésében támogatni, és a szükséges intézkedéseket (céghez való bejutás, iratokba való betekintés, stb.) számára lehetővé tenni.

Amennyiben megbízó nem tesz eleget az ellenőrzési- és közreműködési kötelezettségének, a garanciális igények érvényesítése kizárt.

Garanciavállalás

A HERZ Kft. garanciát vállal az általa eladott termékekre a következő feltételekkel:

A garancia a vásárlás dátumától számított 12 hónapig érvényes. Ezt nem hosszabbítja meg sem a szállítási hiányosságról történő értesítés, sem pedig az ezekről vagy a garanciáról és az utólagos részszállításról való tárgyalás ideje sem.

Hiányos szállításra vonatkozó reklamáció esetén a hiányzó termékek leszállítása meghatározott határidőn belül, de legkésőbb 8 héten belül megtörténik. A részszállítás javítás vagy pótszállítás lehet a HERZ Kft. döntése alapján. Az átvételkor keletkezett hiány tényét MB köteles bizonyítani. Amennyiben az utólagos szállítás nem következik be, úgy a HERZ Kft. visszaveszi az árut és visszaadja a kifizetett összeget. Egyéb garanciális igény kizárt. A HERZ Kft-nek történő áruvisszaküldés költségei a MB-t terhelik.

Mindennemű garanciális igény érvényesítésének feltétele, hogy a hiányosságot időben jelezzék, az árut szabályszerűen kezeljék, karbantartsák és rendeltetésszerű használják. A garancia érvényét veszti, amennyiben az árun változtatás történt, beépítésre került vagy javították, valamint elemi kár érte. Szakszerűtlen használat, a gép szétszerelése és normális kopás esetére nincs garancia. A gyorsan kopó alkatrészekre (pl. fűtőbetét, szénkefe) szintén nem vonatkozik a garancia.

Harmadik személy által adott garancia esetén csak a garanciát adónak van kötelezettsége, a HERZ Kft. nem vállal garanciát. Saját vagy idegen prospektusokban, katalógusokban vagy honlapon, stb. szereplő termékleírásért a HERZ Kft. nem vállal felelősséget.

Kártérítés

A HERZ Kft. -a testi sérülés kivételével- csak akkor vállal felelősséget a könnyebb gondatlanságért, ha a HERZ Kft. a kardinális kötelességet megsértette. A felelősség maximális mértéke a leszállított áru ellenértéke lehet. Könnyebb gondatlanságkor a felelősség a szerződésre jellemző, előre látható kárra korlátozódik. Közvetett károkra, elmaradt haszonra és vagyoni károkra a felelősségvállalás kizárt.

MB függetleníti a HERZ Kft-t olyan harmadik személytől származó igényektől, amelyek abból származhatnak, hogy a HERZ Kft. egyedi árut készít MB rajzai, tervei vagy más adatai alapján, és ezáltal harmadik személy jogkörébe, különösen ipari jogvédelembe avatkozik.

Hulladékeltávolítás

A HERZ Kft. kizárólag ipari célra használható profi készülékeket szállít.

Amennyiben MB a leszállított árut nem használja tovább, saját költségére gondoskodik a hulladék szabályszerű eltávolításáról. Mindez természetesen a törvény által meghatározottak – különösképpen az elektromos készülékekre vonatkozó szabályok – figyelembevételével történik. MB felmenti a HERZ Kft-t a 2002/96/EG számú EU-irányelv szerinti visszavételi kötelezettség és egy harmadik személy ezzel összefüggésben levő igényei alól. A HERZ Kft. felmentési igénye nem évül el a használat végleges befejezése utáni második év lejárata előtt. Az elévülés mindaddig gátolva van, amíg MB nem értesíti a HERZ Kft-t arról, hogy a készülék használata végérvényesen befejeződött. 

Amennyiben MB a készüléket harmadik személynek át- vagy eladja, úgy a középső bekezdésben leírt kötelezettségeket is átruházza a vevőre.  Ha a MB ezen kötelezettségét  elmulasztja, akkor ő köteles az árut – a használat befejezése után – saját költségére visszavenni és gondoskodni annak, a törvény által meghatározottak figyelembevételével történő, szabályszerű eltávolításról. A középső bekezdés többi szabályozása is vonatkozóan érvényes.

Egyéb

MB ellenkövetelésének beszámítása vagy visszatartási jogának érvényesítése csak akkor lehetséges, ha MB beszámításon és visszatartáson alapuló igénye vitathatatlan és jogerős.

A szerződéses viszonyból származó kötelezettségek teljesítési helye a HERZ Kft. telephelye.

Peres ügyekben a HERZ Kft. telephelye szerint illetékes bíróság jár el. Azonban a HERZ Kft. jogosult MB-t, annak telephelye szerinti illetékes bíróságon is feljelenteni. A HERZ Kft.-re vonatkozóan a telephely szerinti ország törvényei a mérvadóak. Egyesült nemzetek nemzetközi áruforgalomra vonatkozó egyezményének alkalmazása kizárt. Hivatalos nyelv a magyar.

A HERZ Kft. szóbeli kijelentése vagy szerződésmódosítása minden esetben megköveteli annak HERZ Kft. általi írásbeli megerősítését. Ez a záradék is csak írásban módosítható.

Amennyiben az írásos forma az érvényesség követelménye, akkor elegendő egy faxon megküldött változat is. Amennyiben a HERZ Kft. nem válaszol MB nyilatkozatára, az nem jelenti egyben a beleegyezését is.

Az ÁSZF egyes rendelkezéseinek esetleges hatástalansága nem érinti a többi rendelkezés jogi hatályosságát; addig azok a rendelkezések lépnek életbe, melyek joghatályosak és a HERZ Kft. eredeti célkitűzéseit képviselik.

Áru visszaszállítása csak előzetes írásbeli beleegyezésünkkel történhet és a visszaszállítás költsége a MB-t terheli. Ebben az esetben a termék számlázott értékét 15 %-kal csökkentve és a felmerülő költségeinket levonva írjuk jóvá a MB részére. Egyedi termékeket nem áll módunkban visszavenni.

Cím

2225 Üllő, Pesti ut 284.

Ügyfélfogadás

H-P: 8.00-12.00 és 12.30-16.00